gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Opmerking over de verantwoordelijke instantie’ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Shopify

De aanbieder is Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna “Shopify”).

Shopify is een tool voor het bouwen en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt. Shopify analyseert ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen en klantgedrag en maakt gebruikersstatistieken. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsinformatie en andere informatie met betrekking tot de aankoop (bijv. telefoonnummer, omzetbedrag enz.). Shopify slaat cookies op in uw browser voor analysedoeleinden.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

Het gebruik van Shopify is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. Wij hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

SAUNAPARK EPE
Klosterstraße 63
D-48599 Gronau-Epe
Directie: Martina Mielczarek

Telefoon: +49-(0) 25 65 - 9 72 29
E-mail: office@saunapark-epe.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, of artikel 9, lid 2, onder verlicht. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder meer tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten over te dragen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor surveillancedoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Op deze verwerkingsactiviteiten hebben wij geen invloed.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BOVEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID OF DE VERWERKING IS VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN IDENTIFICATIE VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.
  • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft ingediend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies). Artikel 6, lid 1, onder f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (art. 6 lid 1 lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, leest u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte gegevens die bij de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders wijzen wij de inschrijving af.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gekomen gebruiksrelatie en, indien nodig, om verdere contracten te initiëren (Art. 6, lid 1, lit. b AVG).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent en daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Sociale media Instagram

Functies van de Instagram-dienst zijn in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daarbij informatie over jouw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Indien toestemming is verkregen, wordt gebruik gemaakt van bovenstaande. Dienst op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij er toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking die Facebook of Instagram na doorzending uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 enhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. Nieuwsbrief Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en gegevens waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Slim bereik

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna “CleverReach”). CleverReach is een dienst waarmee u de distributie van nieuwsbrieven kunt organiseren en analyseren. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen (bijvoorbeeld e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Met onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, zijn wij in staat het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Dit kan onder meer het volgende omvatten: Analyseert hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van het zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld het kopen van een product op deze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over de gegevensanalyse via de CleverReach-nieuwsbrief vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/ .

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Voor meer informatie kunt u het gegevensbeschermingsreglement van CleverReach raadplegen op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. E-commerce- en betalingsproviders die klant- en contractgegevens verwerken

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties vast te stellen, te structureren en te wijzigen. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of deze in rekening te brengen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaren en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Als u uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a van de AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

De gegevens worden niet verder verzonden of alleen verzonden als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Betaaldiensten

Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsregels van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter b AVG (contractverwerking) en in het belang om het betalingsproces zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk te laten verlopen (artikel 6, lid 1, letter f). AVG). Als voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a AVG, de wettelijke basis voor gegevensverwerking; De toestemming kan op elk moment in de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten/betaaldienstverleners:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Pay

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. Het privacybeleid van Apple kunt u vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ .

Google Pay

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy .

Streep

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation .

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Stripe via de volgende link: https://stripe.com/de/privacy .

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna-kassaoplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Klarna afrekenoplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna via de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Betaaldirect

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”). Als u de betaling doet met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waar u bij Paydirekt geregistreerd bent. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt in het kader van de transactieverwerking ook andere gegevens verzamelen, zoals: B. Afleveradres of individuele artikelen in de winkelwagen. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Details over het betalen met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en het gegevensbeschermingsreglement van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Directe bankoverschrijving

De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen. Als u de betaalmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u opgegeven TAN. Vervolgens stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden automatisch uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan ​​van andere rekeningen en de saldi daarvan gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ondubbelzinnig vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Details over het betalen met Sofortüberweisung vindt u onder de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .

Amazon Betalen

De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over hoe uw gegevens worden verwerkt, kunt u lezen in het privacybeleid van Amazon Pay via de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect .

giropay

De aanbieder van deze betaaldienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “giropay”).

Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Shopify-betalingen

De aanbieder van deze betaaldienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna “Shopify Payment”).

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Shopify Payment: https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

American Express

De aanbieder van deze betaaldienst is American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “American Express”).

American Express kan gegevens doorgeven aan haar moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details vindt u hier: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/ .

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html .

MasterCard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

VISA

De aanbieder van deze betaaldienst is Visa Europe Services Inc., London branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Groot-Brittannië (hierna “VISA”).

Groot-Brittannië wordt gezien als een veilig derde land op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming kent dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.visa.de/nutzkonzeption/visa-globale-datenschutzmitigung/mitigung-zu-staatigkeitsfragen-fur-den-ewr.html .

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van VISA: https://www.visa.de/USE Terms/visa-privacy-center.html.